مستحبّى كه هزار واجب در آن است

مى گوييم: به واجبات مى پردازيم، مستحبّات، شد شد، نشد نشد! بابا، اين مستحبّات است كه انسان را به جايى مى رساند! براى همين، سباع و بهايم(درندگان و چهارپايان، يعنى مأموران دوره ى پهلوى. ) رشوه براى جلوگيرى از مستحبّات گرفته بودند.

روزى در محضر حاج شيخ عبدالكريم ـ رحمه اللّه ـ گفته شد: روضه خوانى كه مستحّب است و جلوگيرى از آن توسّط پهلوى اشكالى ندارد.

ايشان فرمودند: بله، مستحبّى است كه هزار واجب در آن است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS