راه تحصيل كمالات

ما مى  دانيم كه مقامات بسيارى از علما از همين تعليم و تعلّم و نوشتن  ها و اشتغال به تحصيل در حوزه  هاى علميّه به دروس معمول در حوزه  ها و نيز عمل به مستحبّات معمولٌ بِهِ حاصل شده است، و كار ديگرى نداشته اند. به طور يقين همين ها بوده ولى در عين حال اهل كرامات بوده  اند!
 
اگر بنده هم كرامات و مقامات آنها را نديده بودم، به طور يقين مى گفتم كه چنين مقامات را نداشته  اند. تازه آنها از اساتيد و بزرگان پيشين چه چيزها نقل مى كردند!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS