راستگويى و رؤياى صادقه و صفاى روح

راستگويى، در ديدن رؤياى صادقه و صفاى روح خيلى مؤثّر است.( در روایتی منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است : أصدقکم رؤیا أصدقکم حدیثا – آن کسی که خوابهای راست تری می بیند همانکسی است که راستگوتر است -  « الرسالة القشیریة ، ص 527» )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS