قصد قربت در تحصيل علم

در تحصيل علم قصد قربت لازم نيست، زيرا تحصيل علم از واجبات توصّليّه است، و اين دسته از واجبات اگر بدون قصد تعبّد و قربت هم انجام گيرد،اشكال ندارد.

هر چند اگر واجبات توصّليّه را هم به قصد تعبّد به جاآوريم خدا مى داند در ارزش و ثواب چه تفاوتى با بدون قصد قربت خواهد داشت!
هم چنين اگر تعبّديات را به حساب مراتب بالا و پايين(1) انجام دهيم، تفاوت درجات بسيار خواهد بود.

 

 

 

1.يعنى: اختلاف مراتب در خلوص نيّت، مانند عبادت براى رهايى از آتش جهنّم، و رسيدن به نعمت هاى بهشتى، و عبادت براى دوستى و شكرگزارى از خداوند و از آن جهت كه خدا شايسته ى پرستش است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS