انسان اگر حرف شنو باشد...

آقايى مى گفت: وارد شهرى شدم و ديدم صداى ساز و آواز بلند است و اهل شهر به فساد اخلاقى گرفتارند. از راه دليل و برهان و منطق براى مردم آن جا كم كم ثابت كردم كه اين گونه كارها زيانبار و حرام و باطل است. همه منقلب شدند و آلات(ابزارها) لهو را شكستند و شهر از آن كارهاى فاسد پاك شد. انسان اگر حرف شنو باشد، به سعادت دنيا و آخرت خواهد رسيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS