هر كه در طوفان بگيرد دامن تسليم يار...

عدّه اى هميشه مى خواهند چيز تازه اى به آنها ارايه شود، غافل از اين كه ما همه چيز داريم و همه چيز در نزد ما وجود دارد، بايد بدانيم كه هر كدام از ما تا هدف و مقصد اعلى مسافتى داريم، و اين مسافت در افراد متفاوت است و هر كس مسافتى تا مقصد خود دارد، لذا بايد سعى كنيم اين مسافت را زياد و بار خود را گرانتر و سنگينتر نكنيم.

گناهان موجب ازدياد بار و بُعد مسافت ما تا مقصد است، و گرنه بسيار بايد استغفار و تلاش نمود تا به جاى اوّل و مسافت اوّلى برگرديم.

ملاحظه ى اين مطلب خيلى مهمّ است كه به واسطه ى آن، راه هاى سعادت به روى ما گشوده مى شود: « هر كه در طوفان بگيرد دامن تسليم يار... ».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS