چه آدم احمقى هستى!

يكى از استادان ما آقا شيخ حسين رشتى بود. شخصى به خدمتشان آمده بود و مى گفت: من كسى را ديدم كه وقتى لا اله الاّ الله مى گفت، از دهانش نورى ساطع مى شد. استاد پرسيد: تو خود ديدى؟ جواب داد: آرى، پرسيد: هميشه يا گاهى؟ گفت: هميشه. پرسيد: به دنبالش رفتى و از او استفاده كردى؟ گفت: خير. استاد به وى گفت: چه آدم احمقى هستى! پس از آن طلبه ها وى را به همان نام مى خواندند!
سپس فرمود: اين حقايق قرآن و سنّت مطالب بلندى است كه در دسترس ما گذاشته شده، امّا استفاده نمى كنيم. (به ما چه نامى بايد بگذارند) چه و چه هستيم، آن حقايق را بايد از معاشرت با چنان اشخاصى استفاده كنيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS