اگر كسى اهليّت داشته باشد، در و ديوار معلّم او خواهند بود...

معرفة اللّه ، اعظمُ العبادات است، و همه ى تكاليف مقدّمه ى معرفت خدا هستند، ولى معرفت خدا واجب و مطلوب نَفْسى است.
اگر كسى اهليّت داشته باشد، يعنى طالب معرفت باشد و در طلب، جديت و خلوص داشته باشد، در و ديوار به اذن اللّه معلّمش خواهندبود؛ وگرنه سخن پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ هم در او اثر نخواهدكرد،چنان كه در ابوجهل اثر نكرد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS