اسلام را كنار مى‏گذاريم و مى‏گوييم:

اسلام را كنار مى‏گذاريم و مى‏گوييم: اسلام نمى‏تواند جامعه را اداره كند!

در ادارات با يكديگر هم پيمان شده‏ ايم كه اسرار يكديگر را در اَخّاذى و رشوه‏ خوارى فاش نكنيم. ما اين‏گونه زندگى را مى‏ خواهيم. گويا از راه درست ممكن نيست برويم، كه از راه نادرست مى‏رويم!

با هم خوب نيستيم و به حقوق يكديگر تعدّى مى‏ كنيم، بعد هم اعتراض مى‏ كنيم و مى‏ گوييم: اسلام براى اداره‏ ى جامعه ناقص است! در حقيقت اسلام را كنار مى‏ گذاريم، بعد اعتراض مى‏ كنيم و مى‏گوييم:

اسلام ناقص است و نمى‏تواند ما را اداره كند، نه اين كه اسلام را حفظ و از آن متابعت كنيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS