در صورت عمل به تكليف مىتوانيم كشور را اداره كنيم

عدّه اى به خدمت آقاى بروجردى ـ رحمه اللّه ـ رسيدند و عرض كردند: اگر فرمان دهيد، ما مى توانيم محمّد رضا پهلوى را از بين ببريم.

ايشان فرمودند: آيا اگر بگويم و شما هم به فرض او را از بين ببريد، و بتوانيد به جاى او كشور را اداره كنيد، آيا شرق و غرب مى گذارند آب گوارا از گلويتان پايين برود؟!

بنده علما (نه عملاً) جواب مى دهم: در صورت عمل به دستور اسلام، مى توانيم اداره كنيم، منتهى در صورت عمل به تكليف، نه در صورتى كه تشخيص دهيم احكام اسلام ناقص و اجراى آن برخلاف مصالح جامعه است، نظير مصلحت انديشى آنها(شيخين و هم پيمانهاى آنها)كه موجب شد در مقابل پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ بايستند و نگذارند خليفه تعيين كند، چرا كه به زعم آنها تعيين و نصب حضرت امير ـ عليه السّلام ـ موجب فساد و خلاف مصلحت جامعه اسلامى بود

!

كسى نبود كه به آنها بگويد: مگر شما مسؤول گناه و خطاى پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ نعوذ باللّه هستيد؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS