خدا كند بفهميم كه خرابيم

در ميان احزاب مختلفه چگونه بايد عمل كنيم كه دين دار بمانيم و براى امور دنيوى به اين گروه و آن گروه نگرويم؟

واى بر ما اگر معلوم شود كه از اهل دين نيستيم!

زيرا هر معصيت و ظلمى كه در ديگران بالفعل موجود است، در ما نيز بالقوّه وجود دارد.

خدا كند شرايط آن ها براى ما تحقّق پيدا نكند و به آزمايش آن ها مبتلا نشويم!

خدا به ما توفيق و تنبّه دهد كه اگر در ابتلا و آزمايش قرار گرفتيم، بد را خوب، و خوب را بد نبينيم!

حضرت عيسى ـ عليه السّلام ـ از احمق يعنى كسى كه نمى فهمد و نمى فهمد كه نمى فهمد، فرار مى كرد.

ما خرابيم، خدا كند بفهميم كه خرابيم، تا به فكر اصلاح و درمان برآييم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS