اسلام را كنار مى گذاريم و مى گوييم: اسلام نمى تواند جامعه را اداره كند!

در ادارات با يكديگر هم پيمان شده ايم كه اسرار يكديگر را در اَخّاذى و رشوه خوارى فاش نكنيم.

 ما اين گونه زندگى را مى خواهيم.

 گويا از راه درست ممكن نيست برويم، كه از راه نادرست مى رويم!

 با هم خوب نيستيم و به حقوق يكديگر تعدّى مى كنيم، بعد هم اعتراض مى كنيم و مى گوييم:

 اسلام براى اداره ى جامعه ناقص است!

در حقيقت اسلام را كنار مى گذاريم، بعد اعتراض مى كنيم و مى گوييم:

 اسلام ناقص است و نمى تواند ما را اداره كند، نه اين كه اسلام را حفظ و از آن متابعت كنيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS