رشوه خوارى بزرگ ترين جنايت اجتماعى ملت ها

جدّ پهلوى زير چوب ناصر الدّين شاه از بين رفت، و پدر رضا خان را به تهران آوردند و خود او را در مازندران گذاشتند.

 رشوه خوارى جنايت بزرگى نسبت به ملّت و به نسل هاى بعد مى باشد و در عوض پاداشش هم خيلى بزرگ است!

چنان كه رضا خان ايران را به انگليس فروخت و در عوض شاه ايران شد. و در تركيه و حجاز نيز اين گونه عمل كردند.

به خدا پناه مى بريم از ضعف ايمان، خصوصا از رحم نكردن به اَعْقاب و نسل هاى آينده!
با اين كه مى دانيم نظام مذهبى حق است، با گرفتن رشوه ها و اشاعه ى اكاذيب و اتّهامات براى براندازى آن تلاش مى كنيم، تا پست و مقام ديگران نصيب ما گردد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS