اغلاط سياسى سياسيّون امروز...

چه بسا اغلاط سياسىِ سياسيّون مسلمان امروز، به مراتب بدتر از آنهاست.

استخدام و خادم كفّار شده اند به شرط اين كه رييس مسلمانان، و حاكم ممالك اسلامى باشند و آن چه كفّار مى خواهند بكنند! نظير رضا پهلوى در ايران و مصطفى كمال در تركيه و ساير حكّام و رؤساى دولتهاى اسلامى فعلى، ميليونها حجازى و مصرى را از مذهب و فقه جعفرى منحرف كردند.

عجب است كه اينها را مى فهميم و باز مثل آن را انجام مى دهيم.

اگر كفّار ما را  قابل و لايق ببينند، اين گونه بر ما مسلّط مى شوند! زيرا مى بينند هر چه بخواهند حاضريم انجام دهيم و تابع و مطيع محض آنها هستيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS