انگليس با رشوه بر ممالك اسلامى غلبه كرد!

از عجايب اين كه در جنگ انگليس با عثمانيها، قوى ترين نيروى روى زمين ـ يعنى دولت عثمانى ـ مغلوب ضعيف ترين دولت ـ يعنى دولت انگليس ـ شد؛ زيرا انگليس در آن زمان در مقايسه با دولت عثمانى هيچ نيرو و سلاحى نداشت، ولى با رشوه بر دولت عثمانى غلبه كرد!

رضاخان پهلوى در آن زمان صدراعظم ايران بود، به او گفتند: مطيع ما باش. به او وعده دادند كه قاجار را از بين مى بريم و تو را بر مسند امور مى نشانيم و شاه ايران مى كنيم! و او هم براى رياست و سلطنت دين فروشى كرد.

 در حقيقت اين دولت انگليس بود كه حكومت مى كرد.

در كشور تركيه هم دولت انگليس به مصطفى كمال وعده و وعيد داد كه تركيه از آنِ تو باشد، لذا مصطفى كمال به جايى كه بايد نيرو بفرستد، نمى فرستاد و به فرماندهان لشكر مى گفت: شما مرد جنگ نيستيد، برويد منزل نزد خانمتان! برعكس، به آن نقطه از جبهه كه نبايد نيرو بفرستد و نبايد بجنگد، نيرو مى فرستاد و به فرمانده آن نقطه بد مى گفت كه: فلان فلان شده، چرا نمى جنگى؟!

در حجاز هم شريف را روى كار آورند. بدين ترتيب، تسلّط انگليس بر تمام نقاط ممالك اسلامى از روى رشوه بود. و گرنه محال بود كه بر عثمانى غلبه كند؛ لذا فرانسه ـ كه هم پيمان انگلستان بود ـ بعد از تسلّط انگليس بر دولت عثمانى، ادّعا كرد: «ظَفَرْنا عَلى أَعْظَمِ قُوَّةٍ عَسْكَريَّةٍ فِى العالَمِ!» بر بزرگ ترين نيروى نظامى جهان، پيروز شديم.
و اين به دليل آن بود كه غلبه ى انگليس بر عثمانى عادتا غير ممكن بود، زيرا قدرت نظامى عثمانى با قدرت نظامى انگليس قابل مقايسه نبود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS