منشور سازمان ملل، و قوانين ضدّ قرآن و اسلام

توحّش عجيب و غريبى كه هيچ كافرى تصديق نمى كند، طرفدارى كفّار از حقوق بشر است، سازمان مللى كه حاضر نيست ريختن مواد شيميايى به شهرهاى بى پناه و مردم غير نظامى را محكوم كند. بيست سال قبل( البته حضرت استاد ـ رحمه الله ـ اين فرمايش را حدود بيست و پنج سال پيش فرموده اند. ) كه اوايل سر و صدا براى تشكيل سازمان ملل بود، يكى از علماى تهران ترجمه ى رساله اى را كه دانشمندان در آن براى حقوق بشر قوانينى جعل كرده و فتوى داده بودند، آورد و به ما نشان داد.

آن آقا موارد خلاف قرآن و اسلام آن را نشان گذاشته بود، ديدم قوانين عجيب و غريبى كه هنوز هم اجرا نشده است، از جمله اين كه: هر مردى از هر دينى با هر سياستى و از هر جنسى و از هر... مى تواند، با هر فردى از هر دينى و با هر سياستى و از هر جنسى و از هر... ازدواج كند يعنى اتّحاد دين و شكل و جنس و... يعنى اين كه هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست.

 آنها آن جا نشسته اند و براى ما رساله مى نويسند، دو حيوانى(آمريكا و شوروى سابق ) كه از همه بزرگتر و گُنده تر هستند. با اين كه حيوانات هم در ازدواج اتّحاد نوع را رعايت مى كنند! متمدن ترين ملّتها آمريكا و اروپا هستند كه يا عين الظَّلَمةاند و يا اَعْوانُ الظَّلَمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS