سودمند نبودن اصلاح حكومت در صورت عدم اصلاح افراد جامعه

اصلاح حكومت، بدون اصلاح افراد جامعه سودمند نيست و هم چنين بر عكس؛ زيرا اگر افراد اصلاح شوند، و حكومت بد و غيرصالح باشد، آنها فقط در باطن خوبند هر چند اظهار نمى كنند؛ و اگر حكومت هم مُصلِح باشد، افراد صالح واقعى كه در ظاهر و باطن صالحند، آزاد و راحت خواهند بود؛ اما اگر افراد جامعه در باطن اصلاح نشده باشند و فقط ظاهرسازى كرده و صالح نما باشند و تنها حكومت صالح واقعى باشد، تا وقتى كه حكومت ناظر اعمال آنان باشد، اظهار صلاح مى كنند، ولى همين كه دولت از طرفى گرفتار درگيرى شد و يا توجّه او به جاى ديگر مشغول شد، همين افراد صالح نما از گرفتارى دولت سوء استفاده كرده و افساد و خراب كارى مى كنند و به نظام و حكومت صالح ضربه مى زنند و يا كم كارى و كارشكنى مى نمايند و ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS