علاّمه طباطبايى و احياى شبهاى رمضان

آقاى طباطبايى ـ رحمه اللّه ـ تمام ليالى ماه رمضان را احيا مى كردند صيفا و شتاءً. ايشان مى فرمودند: از زمانى كه در تبريز بوديم ـ ظاهرا آن جا كوتاهى شب بيشتر از جاهاى ديگر است (به حسب فصول) ـ هم چنين مى فرمودند:

در نجف يك مرتبه، روز بيدار شديم و فقط توانستيم با عجله ظهرَين( نماز ظهر و عصر.) را بخوانيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS