آنها مستحبّات را واجب و مكروهات را حرام مى دانستند

اگر ما از علماى سابق بپرسيم كه چگونه صاحب كرامات و مقامات بوديد، مى گويند: به جهت آن كه شما احكام را به پنج قسم تقسيم كرده ايد: واجب، مستحب، حرام، مكروه و مباح؛ ولى ما رعايت مستحبّات و سنن را مثل واجبات بر خود لازم مى دانستيم، هم چنين مكروه و حرام را در مقام تنزيه و ترك يكى مى دانستيم.

 به حدّى كه گذاشتن پاى چپ بدون عذر در وقت ورود به مسجد براى ما مشكل بود مگر براى بيان حكم، و جواز آن.

در روايت است كه راوى مى گويد:

 ديدم امام كاظم ـ عليه السّلام ـ با دست چپ بدون عذر غذا مى خورد، و اين موافق روايتى است كه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود:«صاحِبُ هذَا الاْءَمْرِ كِلْتا يَدَيْهِ يَمِينٌ!» هر دو دست امام معصوم ـ عليه السّلام ـ دست راست است!

 

وسائل الشيعة، ج 24، ص 260؛ بحارالانوار، ج 48، ص 119؛ ج 63، ص 385؛ قرب الاسناد، ص 118.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS