ادَقّ از شيخ انصارى ـ رحمه اللّه ـ!

مرحوم آقا سيّد على شوشترى كه شيخ انصارى ـ رحمه اللّه  ـ به درس اخلاق او مى رفته، و او هم شايد در درس فقه شيخ ـ رحمه اللّه  ـ شركت مى نموده، هيچ ظاهر نبوده كه فاضل است و مقاماتش در علم بالا است.

نقل شده كه آقايى مى گفت:

شيخ ـ رحمه اللّه  ـ وصيّت كرده بود كه بعد از فوت من به درس سيّد على برويد.

مى گفت: ما نمى دانستيم كه مقامات علمى ايشان در چه حدّى است، ولى چون شيخ ـ رحمه اللّه  ـ فرموده بود، بعد از شش ماه يا دو سال به خدمت ايشان رفتيم و ديديم خيلى پير است.

گفتيم: آقا، درسى مى فرماييد؟

گفت: خيلى خوب، چه مى خواهيد؟

گفتيم: برائت.

سپس گفتيم: ما مى رويم تا شما مطالعه كنيد.

ولى ايشان گفتند: مطالعه لازم نيست و از همان جا شروع كرد و ما از فضلش تعجّب كرديم و ديديم كه از شيخ اَدَقّ است!

چه اشخاص زحمت كشيده اى! گويى يك پول براى غير خدا ارزش قايل نبودند.

چه مقاماتى در علميات و در عمليات داشتند! تا توان و قوّه داشتند براى خدا عمل مى كردند. چه رياضت ها كه كشيدند. تنها از شيخ انصارى ـ رحمه اللّه  ـ با آن همه اشتغال و كارها، اين همه آثار و فوايد و بركات علمى باقى مانده است!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS