امدادهاى غيبى

به مناسبتى، از خانه يا مسجد خواستند عده  اى را با ماشين ببرند، من هم مايل شدم با آن  ها بروم، ولى تا خواستم سوار ماشين شوم، حس كردم مَلَكى مانع است و نمى گذارد سوار شوم.

آرى، بيش از اين ما احتياج به دستگيرى ملك داريم، براى حفظ و نگهدارى ازمعاصى، بلايى كه چه بسا تا روز قيامت گرفتار آن باشيم. دنيا، عبرت خانه است، ولى هر چه مى بينيم، مى گوييم شايد ما مستثنى باشيم و مانند اين صحنه براى ما پيش نيايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS