فرق ميان ما و انبيا و اوصيا ـ عليهم السّلام ـ

فرق ما با انبيا و اوصيا ـ عليهم  السّلام ـ در يك مطلب است، و آن اين كه: ما بالوجدان متوجّه خير، و متحذّر از شرّ نيستيم، ولى آن  ها عينكشان و ديد بصيرتشان يك چيز را خير و خلافش را شرّ مى  بيند، ولى ما هر روز خير و شرّى داريم و اشتباهات ما عمدى است و سهوى نيست. آن  ها تشخيص داده  اند خير مطلق يك چيز است كه از هر خيرى خير است، و از هر خيرى خوب  تر است. مطلب را تشخيص داده  اند و لذا به سر چشمه متوسّل مى  شوند، ولى ما كه ايمان قوى نداريم، « بهار توبه شكن مى  رسد چه چاره كنم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS