اتحاد و همبستگی و وحدت

چرا براى تفاهم و صلح دور هم نمى نشينيم؟

مسلمانان بلكه شيعه ها كه خِيارٌ مِن خيارٍ(برگزيده از ميان برگزيدگان.( هستند، بلكه انسانهاى متديّن و عاقل از اهل مذهب حقّ، حاضر نيستند كه دور هم بنشينند و بر اساس وجدانيّات و احكام عقليه كه همه بدان معترفند، با هم صلح كنند. بنابراين، ما چه انتظار از سازمان بينالملل و سازمان حقوق بشر داريم؟! در زمان جاهليّت حاكم اصفهان مال التجّارهى عمر و ابوطالب و... را مىگيرد و مصادره مى كند، آنها نزد انوشيروان مى روند، انوشيروان از وزير خود سؤال مى كند: اينها چه مى خواهند؟ مى گويد: پول مى خواهند، زيرا صلاح نديد كه بگويد: از حاكم اصفهان شكايت دارند. به سخن آنها توجّهى نشد، لذا بار ديگر ـ گويا با فاصله ى زمانى ـ نزد انوشيروان رفتند، انوشيروان دستور داد كه مترجم را عوض كردند! آرى، اگر حرف همديگر را نم ىفهميم بايد مترجم را عوض كنيم تا حرف يكديگر را خوب بفهميم تا به صلح برسيم

ادامه مطلب...

چرا براى تفاهم و صلح دور هم نمى نشينيم؟

مسلمانان بلكه شيعه ها كه خِيارٌ مِن خيارٍ(برگزيده از ميان برگزيدگان. ( هستند، بلكه انسانهاى متديّن و عاقل از اهل مذهب حقّ، حاضر نيستند كه دور هم بنشينند و بر اساس وجدانيّات و احكام عقليه كه همه بدان معترفند، با هم صلح كنند. بنابراين، ما چه انتظار از سازمان بين الملل و سازمان حقوق بشر داريم؟!

در زمان جاهليّت حاكم اصفهان مال التجّاره ى عمر و ابوطالب و... را مى گيرد و مصادره مى كند، آنها نزد انوشيروان مى روند، انوشيروان از وزير خود سؤال مى كند: اينها چه مى خواهند؟

مى گويد: پول مى خواهند، زيرا صلاح نديد كه بگويد: از حاكم اصفهان شكايت دارند.به سخن آنها توجّهى نشد، لذا بار ديگر ـ گويا با فاصله ى زمانى ـ نزد انوشيروان رفتند، انوشيروان دستور داد كه مترجم را عوض كردند! آرى، اگر حرف همديگر را نمى فهميم بايد مترجم را عوض كنيم تا حرف يكديگر را خوب بفهميم تا به صلح برسيم.

ادامه مطلب...

ريشه‌ گرفتاری‌های مسلمان‌ها

ریشه‌ گرفتاری‌های مسلمان‌ها

تمام نقشه‌ها و کارهای کفار برای تفرقه بین مسلمان‌هاست؛ «فَرقْ، تَسُدْ؛ جدایی بینداز و آقایی کن» با همین تفرقه و جدایی بین ملت‌ها و دولت‌ها و ایجاد مرز بین آنها و هر ملتی را در برابر دیگری اجنبی قلمداد نمودن بود که نگذاشتند بین ایران و عثمانی اتحاد نظامی در برابر کفار [بریتانیا] تشکیل شود.

با اینکه خدا و رسول و ائمه‌ طاهرین علیهم‌السلام هرچه به ما فرمودند: با هم باشید، وحدت خود را حفظ کنید، از هم جدا و متفرق نشوید، مواظب باشید بیگانه در بین شما رخنه نکند، با کفار مخلوط نشوید، با آنها هم پیمان نشوید، اینها بر ضرر دین و دنیای شما هستند، ولی ما به فرموده‌های آنها گوش نکردیم و آخر دیدیم آنچه را که نباید ببینیم.

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۳۱

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS