ريشه‌ گرفتاری‌های مسلمان‌ها

ریشه‌ گرفتاری‌های مسلمان‌ها

تمام نقشه‌ها و کارهای کفار برای تفرقه بین مسلمان‌هاست؛ «فَرقْ، تَسُدْ؛ جدایی بینداز و آقایی کن» با همین تفرقه و جدایی بین ملت‌ها و دولت‌ها و ایجاد مرز بین آنها و هر ملتی را در برابر دیگری اجنبی قلمداد نمودن بود که نگذاشتند بین ایران و عثمانی اتحاد نظامی در برابر کفار [بریتانیا] تشکیل شود.

با اینکه خدا و رسول و ائمه‌ طاهرین علیهم‌السلام هرچه به ما فرمودند: با هم باشید، وحدت خود را حفظ کنید، از هم جدا و متفرق نشوید، مواظب باشید بیگانه در بین شما رخنه نکند، با کفار مخلوط نشوید، با آنها هم پیمان نشوید، اینها بر ضرر دین و دنیای شما هستند، ولی ما به فرموده‌های آنها گوش نکردیم و آخر دیدیم آنچه را که نباید ببینیم.

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۳۱

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS