روایات در عصر ظهور


 تمام روایات و نیز اقوال علمای گذشته تا روز ظهور باقی است ، و حتی در ایام ظهور هم هست . چون آنچه بعدا تحقق می یابد ، شارح ما قبل است نه ناسخ ما قبل !
 و لذا در زمان ظهور هم این مطالب هست و مورد استفاده می باشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS