ما هيچ نيازى به عامّه نداريم

به طور قطع ما احتياج به عامّه (اهل سنّت)نداريم.

امام باقر و امام صادق ـ عليهماالسّلام ـ حتّى در فقه، گذشته از كمالات و كرامات و معارف، از آنها برتر بودند.

 اهل تسنّن خود نقل كرده اند كه زنى، شوهر يا يكى از بستگانش فوت كرده بود، و درباره ى سهم ورثه سؤال مى كرد و ما با انگشتها مشغول حساب سهام و فَرْض هر كدام بوديم كه امام باقر ـ عليه السّلام ـ سر رسيد و مسأله به ايشان عرضه شد، و آن حضرت بى درنگ و بدون تأمّل و رويّه و فكر پاسخ مسأله را گفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS