صلوات و دعاهای دیگر

ترک صلوات و دعا کردن به دعاهای شخص مانند رها کردن سرچشمه و به دنبال جوی آب و یا حوض گشتن است ؛ زیرا وقتی برای وسعت مقام و درجه ی واسطه ی فیض دعا می شود ، دعاهای شخصی هم در آن گنجانده شده است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS