با اين كه مظلوم هستيم، آه نداريم!

با اين كه بر سر ما آتش مى ريزد( در جنگ عراق و ايران.) و بايد دعا كنيم تا بر طرف شود، ولى دعا نمى كنيم و حال دعا، انكسار قلب، سوختگى و آه كه وقتى از قلب خارج مى شود، مانند تير به هدف مىخورد، در ما نيست!

بله، لقلقه ى زبان خيلى داريم!

نقل مى كنند: وليعهدى همراه گروهى، نزد يكى از علماى تبريز رفته بود، و در ضمن گفت و گو با او، گفته بود: كه تيرى اختراع شده است كه هدف را تا نيم فرسخ مى زند! آن آقا هم فرموده بود: من تيرى سراغ دارم كه از اين مسافت بيشتر هم، به هدف مى زند! گفتند: عجب، شما سراغ داشتيد؟ كجا اختراع شده است؟ فرمود: آه مظلوم، بيش از اينها اصابت و اثر مى كند! ولى ما با اين كه مظلوم هستيم، آه نداريم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS