بى جهت به اين و آن فحش ندهيم!

البته ما نمى گوييم كه براى داخل كردن ديگران در راه حق، فحّاشى و سبّ كنيم، چرا كه بدتر مى شود و صلاح نيست، بلكه ممكن است حرف هايى بزنند كه ما فحش بدهيم، لذا ما نبايد چنين كنيم، چنان كه شرف الدّين ـ رحمه اللّه ـ در برابر فحّاشى آنها، از برخى از علماى آنان با تعبير «استاد» ياد مى كند.

خدا كند سياست دينى و سياست مذهبى را بفهميم و بى جهت به اين و آن فحش ندهيم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS