اهمیت تشخیص وظیفه

همین اندازه که بدانیم « باید چه کار بکنیم و چه کار نکنیم » باید کلاهمان را به عرش بیندازیم .

انسان باید در تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه یک دفتر داشته باشد و به آن نظر کند و این دفتر ، دفتر شرع است که هر چه انسان در آن دقت کند جا دارد و نباید کاری به افراد و عمل آنها داشته باشد ؛ بلکه همه فردا فرد به تکالیف مکلفیم و فردا فرد باید از رفتن به جهنم دوری کنیم .

برای آقا سید محمد کاظم قدس سره نیز که مخالفتش با انگلیس معلوم بود ، هزار لیره فرستاده بودند ، و ایشان رد کرده و فرموده بود :

« ما شخصیت را بر پول ترجیح می دهیم » .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS