به خاطر آن نماز وحشتها خدا مرا آمرزيد

بعد از فوت مرحوم آخوند ملاّفتح على سلطان آبادى، شخصى او را در خواب مى بيند و از حال او مى پرسد.

آخوند ـ رحمه اللّه ـ مى فرمايد:

كار من خوب نبود، ولى به واسطه ى همان نماز وحشتها، خدا ما را آمرزيد. سپس از او مى پرسد، ما چه كار كنيم؟

مى فرمايد:
1. حقوق مالى خود را نگذاريد تا سر سال بماند، بلكه در همان ماه كارش را تمام كنيد و بپردازيد.

2. نماز را در اوّل وقت آن بخوانيد.
3. به گمانم فرمود: با مردم به انصاف رفتار نماييد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS