بين وجوب و عدم وجوب، تفاوت از زمين تا آسمان است

خدا رحمت كند علماى ما را كه احتياط مى كردند و زود از مسأله خارج نمى شدند.

 آقا سيّد ابوالحسن اصفهانى ـ رحمه اللّه ـ در درس خارج فقه، چند روز معطّل مى شد و دنبال شواهد مى گشت.

 گاهى يك هفته طول مى داد، تا به جايى منتهى شود. آقا ضيا عراقى و شيخ عبداللّه گلپايگانى ـ رحمهمااللّه ـ از شاگردان مهم مرحوم آخوند خراسانى بودند.

يكى از معاصرين از آقا ضيا نقل مى كرد: به در خانه ى آقا شيخ عبداللّه رفتم و مباحثه كرديم و او مرا محكوم كرد، جواب نداشتم، از خانه بيرون آمدم و ديدم جواب دارم، برگشتم، دوباره مباحثه شروع شد، باز به كلّى محكوم شدم و حق را به جانب او ديدم، باز بيرون آمدم و ديدم جواب دارم، دوباره به خانه مراجعت نمودم. و بدين ترتيب، سه بار مكرّر نزد او رفتم و محكوم و مغلوب برگشتم.

انسان نبايد زود قضاوت كند، دقت و تأمل كند، شايد يك كلمه از انسان فوت شود. بين وجوب و عدم وجوب از آسمان تا زمين فرق است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS