يك دست شما قرآن و دست ديگر عترت باشد.

اين ملعونها ملتفت هستند كه بعد از چند سال چه خواهيم كرد، راهش را پيدا مى كنند، جاسوس مى گذارند،تمام خيالات وافكارانسان را به توسط او مى فهمند! بايد ملتفت باشيد! ديگر چاره اى نيست الاّ اينكه خودتان را به خدا بسپاريد و متوسّل شويد؛ يك دست شما قرآن و دست ديگر عترت باشد.

عترت، معارفش در مثل «نهج البلاغه» است؛ اعمالش در مثلِ «صحيفه سجاديّه» است؛ اعمال تكليفى اش در مثل همين رساله هاى عمليّه است.

 از اينها شما را خارج نكنند، بلكه امتياز ما ـ در مسلمين وغير مسلمين ـ همين است كه دو اصلى داريم، كه براى دنيا وآخرتمان نافع است.

 براى دنياى ما، هم اگر مريض شديم،اگر بلايى بر سر ما آمد، به اينها كه متوسّل شديم، براى ما فَرَج مى رسد. اين امتياز در خصوص شيعه است؛ در اهل سنّت، اين مطلب نيست، بلكه به علماى فقه اجازه نمى دهند كه در عقليّات دخالت بكنند.

 در عقليّات بايد ابوالحسن اشعرى يا معتزلى، مرجع باشد. در شرعيّات بايد - مثلاً - ابوحنيفه، شافعى و اينها مرجع باشد، تعجّب مى كنند كه شيعه چطور يك نفر را هم رئيس عقليّات و هم رئيس شرعيّات، قائل است. ائمّه ما هم در معارف و علوم عقليّه، مرجعند و هم در امور شرعيّه و تكليفيّه، مرجعند.

 ديگر نمى دانند كه اين دو تا كه سهل است، ائمّه، غير اينها را هم دارند: توسّلات، تحصّنات، تحفّظات؛ از اينها راه مناجات با خدا را، از اينها راه عبوديّت خدا را و اعمال را [مى توانيم ياد بگيريم]؛ بلكه مى توانيم به تبعيّت اينها، اوقات ما در طاعت خدا، مستغرق بشود [و[ هرچه بكنيم از طاعت خارج نشويم. مقصود، شما ملتفت باشيد:

 در اين عصر، گرگْ فراوان است، شما را مى خرند، امّا بعد هم مى توانند يك غذاى مسمومى به شما بدهند، كارشمارا تمام كنند، بعد از اينكه كار را از دست شما گرفتند، بعد از اينكه استخدام كردند، و هر چند ماهيانه [مبالغى [كه انسان خوابش را هم نديده است، به او بدهند. ملتفت باشيد! شما را گمراه نكنند، از جادّه، شما را بيرون نكنند كه از دنيا و آخرت، شما را محروم مى كنند.

 اگر ديدند بنده صادقِ قانعِ آنها هستيد، كه هستيد؛ امّا به شرطى كه در راه اينها كشته شويد. همين ديروز مگر نبود كه از بغداد، قشون گرفت براى لبنان، كه برود به نفع نصارى و بر عليه مسلمين بجنگد؟ «عبدالكريم قاسم» براى همين كودتا كرد؛ گفت: ما مى رويم با مسلمانها مى جنگيم كه در لبنان حكومت را چرا به دست نصرانى نمى دهند؟ همين سبب شد كودتا كرد،دولت را به هم زد ويك دولت ديگرى تشكيل داد.

 على اىّ حال، تا اين حدّ اينها از شما طلب دارند كه شما فدايى اينها شويد. در همين جنگ اخير نقل شد كه انگليس از خودش چند هزار كشته داد، بقيّه [را] همه از مستعمرات و هند و از جاهاى ديگر به جبهه آورد؛ امّا روسِ بى عقل، (شوروى)، گفتند: «سى ميليون تلف داد.» اين، سى ميليون از خودش كشته داد و او چند هزار از خودش كشته داد، باز هم اين احمق (شوروى) با آنها در تقسيم شريك شد؛ تثليث قائل شدند؛ گفتند:

منافع جنگ، يك ثُلْثَش مال آمريكا، يك ثلثش مال انگليس و يك ثُلْثَش مال روس، اين، سى ميليون كشته داده است، آمريكا اسلحه و پول داده، انگليس هم با حيله بازى و رشوه، فقط چند هزار كشته داده است؛ شيطنتِ اينها با بى عقلى او، با هم مى سازد! نتيجه اين جور شد. بالاخره، حاضر هستند براى هواى نفسِ آنها تلف بشويم.
آيا حاضريد از قرآن و عترت دست برداريد؟ آنها حاضر نيستند از اينها دست برنداريد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS