قرآن و حضرت غائب علیه السلام

انسان می تواند قرآن را آینه قرار دهد برای غایب علیه السلام و غایب علیه السلام را آینه قرار دهد برای قرآن .

و می شود گفت که این دو شریک و عدیل یکدیگر و و اسطه ی بین مخلوق و خالق هستند و در درجه ی دعوت الی الله افتراقی ندارند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS