كسى كه قرآن و اهل بيت ـ عليهم ‏السّلام ـ را مانند شاهنامه مى ‏داند

كسى كه قرآن و اهل بيت ـ عليهم ‏السّلام ـ را مانند شاهنامه مى‏ داند،از انسانيّت چه استفاده كرده است؟!

واى به حال كسانى كه اهل بيت ـ عليهم‏ السّلام ـ و كلمات آن‏ها را به ديده‏ ى عظمت و بزرگى ننگرند، يا نفهمند كه چه خبر است!

آيا امكان دارد تعشّق به قرآن پيدا كنيم و به اهل بيت ـ عليهم‏ السّلام ـ پيدا نكنيم، يا به عكس؟!

اگر حسن و جمال و بها در قرآن و محبّت اهل بيت ـ عليهم ‏السّلام ـ براى انسان مثل شاهنامه باشد و نفهمد كه در قرآن چه چيزهايى نهفته است، پس از انسانيّت چه استفاده كرده است؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS