معصیت اجتماعی

خدا نکند انسان معصیت کند !

و اگر کرد ، خدا نکند معصیت اجتماعی بکند !

و اگر کرد ، خدا نکند معصیتی بکند که اضلال مردم در آن باشد !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS