ترک شر

از حذیفه نقل شده است که به خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد و عرض کرد :

یابن رسول الله همه از شما سؤال می کنند خیر چیست ، اما من آمده ام بپرسم که شرّ چیست ؟

معظم له در ادامه فرمودند :

انسان اگر شرّ را دانست و مرتکب نشد ، کارش تمام است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS