کتب شیعه

شرح تجريد و ديگر كتاب هاى كلامى

سؤال: در علم كلام چه كتابى غير از شرح تجريد خوب است؟
جواب: خيلى نوشته اند، مخصوصا در مبحث امامت. سيّد مرتضى ـ رحمه اللّه  ـ شافى نوشته است. مرحوم كراچكى هم اعتقاداتى نوشته است.
سؤال: كشف الفوائد چگونه است؟
جواب: آن نيز مانند شرح تجريد است و شايد معروفترين شرح، شرح تجريد علاّمه ـ رحمه اللّه  ـ باشد، منتهى خيلى نياز به تهذيب و تنظيم دارد؛ زيرا عمده ى مباحث آن، مبحث الهيّات آن است كه مطالب آن منتشر و پراكنده است و يك مطلب در چند مبحث پراكنده شده است. كتاب حقّ اليقين سيّد شُبَّرـ رحمه اللّه  ـ هم خوب است.

ادامه مطلب...

لزوم نگهدارى، استنساخ و عكسبردارى از كتاب هاى خطّى و منحصر به فرد شيعه

ما بايد سعى كنيم كه كتب خود را جمع آورى و حفظ كنيم و نگذاريم از بين برود.

حدّاقّل از كتب خطّى و منحصر به فرد، مخصوصا كتاب هايى را كه مى دانيم در معرض سيل يا خطر ديگرى است، استنساخ و عكسبردارى كنيم. يازده كتاب از يكى از آقايان معاصرِ شيخ(1) ـ رحمه اللّه  ـ از بين رفته است، و هم چنين از بزرگان ديگر.

 چرا بايد ما به مهمّات خود اهمّيّت ندهيم؟! كتاب هاى خطّى منحصر به فرد ما را حشرات، باران و رطوبت از بين برده و مى برد. و يا آن ها را در جاهايى گذاشته ايم كه حتّى خارجى ها هم از آن ها بى خبرند، و گرنه به اَعْلَى القِيَم(بالاترين قيمت ها.) خريده و مى بردند، چنان كه بسيارى از خزاين علمى و كتب خطى ارزشمند ما را بردند.

ادامه مطلب...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS