لزوم نگهدارى، استنساخ و عكسبردارى از كتاب هاى خطّى و منحصر به فرد شيعه

ما بايد سعى كنيم كه كتب خود را جمع آورى و حفظ كنيم و نگذاريم از بين برود.

حدّاقّل از كتب خطّى و منحصر به فرد، مخصوصا كتاب هايى را كه مى دانيم در معرض سيل يا خطر ديگرى است، استنساخ و عكسبردارى كنيم. يازده كتاب از يكى از آقايان معاصرِ شيخ(1) ـ رحمه اللّه  ـ از بين رفته است، و هم چنين از بزرگان ديگر.

 چرا بايد ما به مهمّات خود اهمّيّت ندهيم؟! كتاب هاى خطّى منحصر به فرد ما را حشرات، باران و رطوبت از بين برده و مى برد. و يا آن ها را در جاهايى گذاشته ايم كه حتّى خارجى ها هم از آن ها بى خبرند، و گرنه به اَعْلَى القِيَم(بالاترين قيمت ها.) خريده و مى بردند، چنان كه بسيارى از خزاين علمى و كتب خطى ارزشمند ما را بردند.

 

 

1. شيخ مرتضى انصارى ـ رحمه اللّه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS