امر به معروف و نهى از منكر

مبادا در ارکان دین تسامح کنیم و امر به معروف و نهى از منكر نکنیم ، چون میدانیم دشمنان دین در هر زمان با چه چیز دسیسه می کنند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS