لزوم هجرت به بلاد اهل ايمان در...

ممكن است كسى در بلاد كفر سكونت داشته باشد ولى ايمان و اعتقادش بر خلاف حكومت  هاى بى دين، و يا بى عقل، و يا بى دين و بى عقل باشد و با اين حال منتظر فرج باشد؛ ولى اگر كسى بخواهد عبادت كند و به خدا ايمان داشته باشد، يا ايمانش محفوظ بماند، و اين امر متوقّف بر نقل مكان و نقل سكنى از آن بلاد به بلاد اهل ايمان باشد و منتقل شدن از آن  جا براى او ممكن باشد، بايد براى حفظ دين و ايمان خود و اهل بيت خود به بلاد اهل ايمان مهاجرت كند؛ وگرنه به خود و اهل خود ظلم نموده و مقصِّر خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS