آيا ما حق كشى نمى كنيم؟!

اگر ما جاى خلفاى بنى اميّه و بنى عبّاس ـ كه خلافت را از اهلش غصب نمودند ـ بوديم و توانايى داشتيم رادع و مانعى از نابودى دشمنان خود نداشتيم و شرايط و قدرت و امكاناتى كه براى آنها فراهم بود، براى ما هم فراهم مى شد، آيا مانند آنها عمل نمى كرديم؟!

الآن چه مى كنيم؟

آيا حق كشى نمى كنيم؟!
از خدا مى خواهيم كه مورد چنين امتحانى قرار نگيريم، البته اگر مورد امتحان قرار گرفتيم نيز از خدا مى خواهيم كه ما را حفظ نمايد.

انسان در مقام امتحان يا مانند سلمان ـ رحمه اللّه ـ و در أعلى عليين قرار مى گيرد و يا مانند يزيد و معاويه از هالكين و در اسفل سافلين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS