دستور العمل جامع

از محضرتان تقاضامندم دستورالعمل جامعی برای استفاده، ذکر فرمایید.
ج:
بسمه تعالی
 دستورالعمل جامع و مانع « یاد خداست » در حلال و حرام، یعنی همیشه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS