اخلاص

چگونه در تمامی کارها و عبادات اخلاص را فراموش نکنیم؟
ج:
 بسمه تعالی
 در عبادات و تمام کارها اختیاراً راه ندهد غیر از خدا را و غیر از یاد او را؛ و همین راه منحصر سعادت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS