فضل و علم را به قتل رساندند

امام جواد عليه السّلام كشته ى علم و دانش!

در حقيقت امام جواد ـ عليه السّلام ـ در راه علم كشته شد؛ زيرا اگر مىگفت من عالم نيستم كارش نداشتند، و از روى تقيه حاضر نبود اظهار كند، ولى مجبورش كردند تا اظهار كرد و جواب داد، و همان اظهار علم و فضل باعث حسد و كينه و دشمنى با او، و سرانجام منجرّ به قتل او گرديد.

در حقيقت فضل و علم را از بين بردند و به قتل رساندند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS