كسى كه قرآن و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ را مانند شاهنامه مى داند


كسى كه قرآن و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ را مانند شاهنامه مى داند،از انسانيّت چه استفاده كرده است؟! واى به حال كسانى كه اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ و كلمات آن ها را به ديده ى عظمت و بزرگى ننگرند، يا نفهمند كه چه خبر است! آيا امكان دارد تعشّق به قرآن پيدا كنيم و به اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ پيدا نكنيم، يا به عكس؟!
اگر حسن و جمال و بها در قرآن و محبّت اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ براى انسان مثل شاهنامه باشد و نفهمد كه در قرآن چه چيزهايى نهفته است، پس از انسانيّت چه استفاده كرده است؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS