استجابت دعا

یکی از چاره‌‏جویی‌‏های شرعی برای استجابت دعا و برآورده شدن حاجت خود، این است که شخصی که حاجت یا گرفتاری دارد دعا کند و از خدا بخواهد که تمام گرفتاری‌‏های مشابهِ گرفتاری او را از تمام مؤمنین و مؤمناتی که گرفتار هستند برطرف کند؛ و یا هر حاجتی نظیر حاجت او دارند برآورده شود؛ زیرا در این صورت مَلَک برای خود انسان دعا می‌‏کند و دعای مَلَک مستجاب می‌‏شود.

این‌گونه دعا کردن در حقیقت دعای به خود، به‌طور معکوس است.

در محضر بهجت، ج٣، ص۶٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS