لباس و پارچه فروشى

لباس و پارچه فروشى

 

خريد و فروش لباس هاى دست دوم

572. خريد و فروش لباس هاى دست دوم و مستعمل كه با تعمير و اتو، نو جلوه مى كند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر مشترى از نو نبودن آن مطلع باشد و يا غشّ در معامله صدق نكند، خريد و فروش آن ها بلامانع است.

 

خريد و فروش و استفاده از كروات

573. استفاده از كروات و خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

كفن فروشى

574. فروختن كفن چه حكمى دارد؟ آيا اين حكم شامل حال پارچه فروش هايى كه ضمن كار خود پارچه ى كفن مى فروشند مى شود؟

ج. كسى كه حرفه اش در فروختن كفن منحصر است، كفن فروش محسوب شده و اين شغل كراهت دارد؛ لكن پارچه فروش هايى كه ضمن كار خود كفن نيز مى فروشند، مشمول اين حكم نمى باشند.

خريد و فروش تيغ و جوراب نازك

575. خريد و فروش تيغ هاى صورت تراش و جوراب هاى نازك زنانه، چه حكمى دارد؟

ج. اگر به قصد استفاده ى حرام خريد و فروش مى شود، جايز نيست؛ به خصوص اگر استفاده حرام شرط باشد و مجرّد علم به استفاده در حرام، بدون اشتراط و قصد، اظهر جواز آن است؛ اگرچه اولى و احوط اجتناب است.

 

فروش لباس زنانه توسط فروشنده مرد

576. فروش لباس زير زنانه توسط فروشنده مرد چگونه است؟ آيا زنان و دختران مى توانند براى خريد به اين گونه مغازه ها بروند، با توجه به اين كه در برخى اوقات، مستلزم گناه و مفاسد اجتماعى و اخلاقى است؟

ج. اگر در معرض فتنه و فساد است، جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS