احكام انواع شغل ها و درآمدها

احكام انواع شغل ها و درآمدها

 

آرايشگرى

 

483. اجرت گرفتن آرايشگر زنى كه مى  داند مشترى او براى خودنمايى به نامحرم آرايش مى  كند، چه حكمى دارد و در صورت حرمت و اختلاط با پول هاى حلالش، براى تخميس چه كار كند؟

ج. با علم به استفاده او در حرام، احتياط در ترك است و اگر خود نيز قصد استفاده او در حرام نموده باشد، حرام يقينى است و گرفتن پول، تابع خود عمل است. پس بايد به صاحب آن بازگرداند و اگر نتواند، همانند مال مجهول  المالك (مالى كه صاحب آن مشخص نيست)، عمل نمايد.

 

ريش تراشى

484. گرفتن مزد در مقابل ريش تراشى با تيغ چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

485. تراشيدن ريش جهت حفظ بهداشت و نظافت چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

486. اگر انسان براى اين كه توهين مردم را نشنود، ريشش را بزند، چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

487. كوتاه كردن ريش تا چه حدى بدون اشكال است؟

ج. اگر در عرف به آن تراشيدن ريش بگويند، اشكال دارد.

488. آيا ريش پرفسورى كافى است؟

ج. كافى نيست.

489. تراش موهاى زير گلو و بالاى ريش با خودتراش، چه حكمى دارد؟

ج. تراشيدن زير گلو و روى گونه ها در حدّ اصلاح، مانعى ندارد.

490. آيا براى اين كه انسان در بعضى محيط ها انگشت نما نشود، مى  تواند صورت خود را با تيغ بتراشد؟

ج. جايز نيست.

491. گذاشتن خط ريش چه حكمى دارد؟

ج. در حدّ اصلاح روى گونه  ها، اشكال ندارد.

492. صورتم خيلى كم مو است، آيا تراشيدن اين موها به منظور رشد و پرپشت شدن ريش، اشكال دارد؟ با توجه به اين كه ديگران مرا با اين وضع مسخره مى  كنند؟

ج. اگر عرفا به آن ريش اطلاق مى  شود، جايز نيست.

 

بيمه  ى مباشر و حكم شركت

493. اينجانب با شخصى از نظر كار و سرمايه و درآمد مشترك و مساوى هستم، ولى طبق قانون شوراى مركزى اصناف از نظر پروانه، بنده به عنوان مباشر مى  باشم و طبق قانون تأمين اجتماعى، مباشر بايد حقّ بيمه پرداخت نمايد و من اين مبلغ را پرداخت مى  كنم و از آن استفاده مى  نمايم، آيا مقدار پولى كه پرداخت مى  كنم با همكارم در سرمايه شريك هستم؟

ج. اگر ناچاريد پول را پرداخت كنيد، بدون اذن گرفتن از شريك، حكم ساير اموالى كه به حسب قانون گرفته مى  شود را دارد.

494. آيا تراشيدن ريش با هر وسيله  اى چه حكمى دارد و يا فقط استفاده از تيغ ممنوع است؟ آيا براى مرتب كردن ريش استفاده از تيغ جايز است؟

ج. تراشيدن ريش با هر وسيله  اى، جايز نيست و مرتب كردن روى گونه و زير گلو با تيغ يا هر وسيله ديگر، مانعى ندارد.

495. تراشيدن ريش، با ماشين شماره  ى صفر چه صورتى دارد؟

ج. ماشين كردنى كه مثل تراشيدن باشد، بايد ترك شود.

496. اگر تراشيدن ريش طبق احتياط واجب حرام باشد، آيا مى  توان به مجتهدى رجوع كرد كه حلال مى  داند؟

ج. از آن جا كه تمام مجتهدين تراشيدن ريش را جايز نمى  دانند؛ لذا رجوع در اين مسأله بنابر فرض، ثمره  اى ندارد.

 

 

بيمه

 

497. قرارداد بيمه و امورى كه مربوط به آن مى  شود، چگونه بايد باشد تا به صورت شرعى منعقد شود؟

ج. عقد مصالحه  ى به چيزى كنند، به شرط اين كه مقدارى در طول سال پول بپردازند و طرف بيمه هم متعهد شود خسارت هاى حادثه را ضامن باشد؛ يا فرد بيمه شده از شركت بيمه وكالت و اذن بگيرد كه معامله  ى شرعيه  اش را خودش انجام دهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS