مصرف خمس (سهم سادات)

مصرف خمس (سهم سادات)

 

لزوم احتياطى اجازه در سهم سادات

377. آيا در پرداخت سهم سادات اجازه مجتهد شرط است؟

ج. احتياطا در سهم سادات، اجازه لازم است.

 

محاسبه پولى كه به سيد فقير داده مى   شود به عنوان خمس

378. هر سال مبلغى را به سيدى فقير مى  دهيم، آيا اين مبلغ را مى   توانيم خمس حساب كنيم؟

ج. احتياطا بايد با اجازه از مرجع تقليد يا وكيل او باشد.

 

جواز تبديل سهم سادات به جنس و فروش نسيه  اى آن به فقير

379. آيا مى   توانيم مبلغ سهم سادات را تبديل به جنسى كنيم و آن را به عنوان نسيه به فقير بفروشيم و پس از آن، بابت خمس، حساب كنيم؟

ج. مانعى ندارد.

 

پرداخت سهم سادات به پدر

380. شخصى كه تحت كفالت پدر خود است، آيا مى  تواند سهم سادات را به پدر واجد شرايط خود بدهد؟

ج. در خصوصيات، استجازه كند.

دادن سهم سادات براى سفر زيارتى

381. آيا شرعا مى   توان سهم سادات را به سيّد فقير داد كه با آن به سفر عمره يا ديگر سفرهاى زيارتى برود؟

ج. بلى، بلكه اگر اين كار را ضمن عقد خارج لازم شرط كند، عمل به آن بر آن فقير واجب مى   شود.

 

پرداخت خمس به فرزند خود كه سيد است

382. شخصى خودش سيد است، آيا مى   تواند به فرزندش كه تحصيل مى   كند و كارى ندارد از بابت سهم سادات خمس بدهد يا از سهم سادات ديگران بايد بدهد؟

ج. از سهم سادات ديگران با اجازه از مرجع مى   تواند بدهد و نسبت به سهم ساداتِ خودش نمى   تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير مخارج خودش ـ كه بر خمس دهنده واجب است ـ برساند، مانعى ندارد.

 

صرف خمس اموال در هزينه زندگى برادر معمول خود كه سيد است

383. سيدى است فقير و معلول كه براى حضانت و مراقبت از او مخارج زيادى لازم است. آيا برادر و خواهر او مى   توانند مخارجى را كه صرف نگهدارى و خوراك و پوشاك او مى   كنند، بابت بدهى خمس خود حساب كنند؟ پول  هايى كه قبلاً براى او خرج كرده   اند چه طور؟

ج. با اجازه   ى از مرجعشان مى   توانند و پول  هايى كه به قصد تبرّع خرج كرده  اند، نمى   توانند حساب كنند.

 

پرداخت خمس به سيد فقير بدون اطلاع او از خمس بودنش

384. آيا لازم است به سيد فقير بگويند اين وجه بابت سهم سادات است يا اطلاع دادن به او لزومى ندارد؟

ج. لزومى ندارد.

 

حكم استفاده يك زن سيده از خمس براى مخارج خانواده فقير خود

385. خانمى است سيده و شوهر او سيد نيست و فقير و عايله   مند مى   باشد، آيا مى   تواند خمس بگيرد؟

ج. بله، مى  تواند (مسأله   ى 1456 رساله).

 

حكم استفاده از سهم سادات براى مخارج خود و فرزندان سيد خود

386. خانمى است غير سيده كه سرپرستى اطفال سيد خود را به عهده دارد، آيا مى   تواند از سهم سادات براى مخارج خود و فرزندان خود استفاده كند؟

ج. براى مخارج فرزندان مى   تواند استفاده كند.

 

پرداخت سهم سادات به سيد فقير

387. سيّد فقيرى است كه فرزندانش مخارجش را مى   دهند ولى وى نمى   خواهد زير بار منّت آنان باشد و آن را خوارى و مهانت مى  داند. آيا سهم سادات به چنين فردى تعلّق مى   گيرد؟

ج. مى   تواند سهم سادات را بگيرد؛ گرچه احتياط اين است كه با اجازه  ى سيّد ديگرى آن را بگيرد.

 

افرادى كه از مادر به حضرت زهرا ـ عليهاالسّلام ـ منتسب هستند

388. خواهشمند است نظر مباركتان را در مورد سؤالات ذيل مرقوم فرماييد:

1) آيا افرادى كه مادرشان و يا مادر بزرگشان [چه از طريق مادر و يا پدر هر چند، چند نسل گذشته [سيّده بوده  اند، سيّد مى   باشند و از فرزندان حضرت فاطمه   ى زهرا ـ عليهاالسّلام ـ محسوب مى   شوند؟

ج. از ذريّه هستند در آثار اخرويّه.

 

2) آيا افرادى با خصوصيّات مذكور اجازه دارند از احكام اختصاصى سادات [خمس و... [استفاده نمايند و عمّامه   ى مشكى بگذارند و سيادت خود را ابراز نمايند؟

ج. از خمس نمى   توانند استفاده كنند، و هم چنين از لباس سيادت.

 

ملاك سيادت

389. آيا افرادى كه سيد هستند بايد اجدادشان به ائمه برسد يا به قبيله بنى  هاشم؟

ج. بايد نسب آن  ها به قبيله بنى هاشم برسد.

 

خمس مالى كه سادات به عنوان سهم سادات مى   گيرند

390. خمسى كه سادات به عنوان سهم سادات مى  گيرند، در صورتى كه از مخارج سال آن  ها اضافه بيايد، آيا خمس دارد؟

ج. اگر با گرفتن اين مال ديگر فقير نباشد، واجب است خمس آن را بدهد.

 

لزوم فقير دانستن خود براى دريافت خمس

391. آيا سيدى كه مى  خواهد خمس بگيرد لازم است خود را فقير بداند تا بتواند خمس قبول كند؟

ج. بله، لازم است.

 

پشيمانى پرداخت كننده خمس

392. اگر كسى خمس خود را با اجازه مرجع تقليدش به سيد فقير بدهد ولى بعدا از پرداخت خمس به آن سيد فقير پشيمان شود، آيا آن سيد بايد آن پول را به او برگرداند يا خير؟

ج. خير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS